Sa oled siin

Uuringud ja analüüsid

Käesolev leht  koondab sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas Sotsiaalministeeriumi tellimusel või osalusel läbi viidud uuringuid ja analüüse.
 

Tervisevaldkonna uuringud ja analüüsid

 

Autorid, toimetajad
Pealkiri
Läbiviija / rahastaja
Aasta
  Uuring: Ravimituru suuruse, müügiloa hoidjate / müügilubade arvu ja ravimihindade vaheliste seoste ning nende suhtes Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatavate poliitikameetmete uurimine Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut / Sotsiaalministeerium, Eesti Teadusagentuur  2018
  Uuring "Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile - kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses?" Mõttekoda Praxis / Sotsiaalministeerium / Eesti Teadusagentuur 2018
 

Aastatel 2006-2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade
Uuringu raporti lisad
Uuringu kokkuvõte
Liis Rooväli ettekanne 10.09
Juhised enesetappude kajastamiseks meedias
Juhised enesetppude kajastamiseks meedias (vene k.)

Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut ja sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE / Sotsiaalministeerium, Eesti Teadusagentuur 2018
 

Health Systems in Transition. Health System Review: Estonia

Tervisesüsteemid muutustes. Eesti tervisesüsteemi ülevaade. Lühikokkuvõte eesti keeles

European Observatory on Health Systems and Policies

Autorid: Triin Habicht, Marge Reinap, Kaija Kasekamp, Riina Sikkut, Laura Aaben, Ewout Van Ginneken

2018
  Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2017. aastal Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium 2018
  Elanike alkoholitarbimine ja piiriülene alkoholi ostmine
Küsitlusuuring märtsis 2018
Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2018
  Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti Terviseuuringu 2014 andmetel Andres Võrk / Sotsiaalministeerium 2018
  Tubakatoodete turg ja tarbimine Eestis. Aastaraamat 2017 Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium 2018
  Analüüs ja ettepanekud tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks Sotsiaalministeerium 2017
  Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine EL digitaalse ühisturu eesmärkide valguses / Summary: Mapping out the obstacles of free movement of electronic health records in the EU in the light of the single digital market / Juta Saareveti ettekanne KPMG Baltics OÜ 2017
  Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2016. aastal / Marje Josingu ettekanne Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium 2017
  The potential health effects of taxing sugary drinks in Estonia / Supplementary material Cancer Council NSW 2017
  Eesti riikliku HIV ja AIDS strateegia 2006-2015 lõpphindamine PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Diabeedi valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2010 vahehindamine, Vähi valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse valdkonna raport  PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Kiirabi valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Südame- ja veresoonkonnahaiguste valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Tervishoiu tööjõu valdkonna raport  PRAXIS /Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Toidutekkeliste nakkushaiguste valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Vaimse tervise valdkonna raport  PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Laste vaktsineerimise valdkonna raport  PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Välisõhu kvaliteedi valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine Praxis / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
  Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016, tabelid ja küsimustik Kantar Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2017
  Reducing the consumption of sugar-sweetened beverages and their negative health impact in Estonia World Health Organization 2016
  Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse analüüsPoliitikauuringute keskuse Praxis ravikindlustuse jätkusuutlikkuse prognoosi mudeli uuendamine ning uute poliitikastsenaariumite analüüs ja WHO ettepanekud  Sotsiaalministeerium, Praxis, WHO 2016
  Ravikindlustuse pikaajalise prognoosimudeli uuendamine ning uute poliitikastsenaariumite analüüs  Sotsiaalministeerium 2016
  "Tervise valdkonna funktsionaalne analüüs"; Lõpparuanne ja tagasiside BG-Konsultatsioonid OÜ / Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, ESF 2016
  Alkoholi tarbimine ja poliitika 2015, Alkoholiturg 2015 ja slaidid pressile Eesti Konjunktuuriinstituut 2016
 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2015, slaidid pressile, haigekassa juhatuse esimehe ettekanne, tabelid ja küsimustik

TNS Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2016
Themas, Aivi; Aksen, Merli; Vahaste-Pruul, Sille; Themas, Elvo; Varblane, Uku

Tervishoiutöötajate lahkumise põhjused

 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE/ Sotsiaalministeerium, Euroopa Sotsiaalfond 2015
  Eesti elanike teadmised, hoiakud, kartused ja ootused personaalmeditsiini osas TNS Emor/Sotsiaalminimsteerium 2015
  Tervishoiutötajate ootused ja valmisolek tervise- ja pärilikkuseinfo kasutamiseks patsiendi personaalseks riskipõhiseks nõustamiseks TNS Emor/ Sotsiaalministeerium 2015
 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014, slaidid pressile, haigekassa juhatuse esimehe ettkanne, tabelid ja küsimustik

TNS Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2015
  Analüüs kaalutud keskmiste juurdehindluste kohta ravimite hulgi- ja jaemüügil Sotsiaalministeerium 2015
  Analüüs soodusravimite hinnamuutuste  kohta Sotsiaalministeerium 2015
  Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 aastate 2013-2014 tulemusaruanne Sotsiaalministeerium 2015
  "National Health Plan (NHP) 2009-2020" Perfomance report for 2013-2014   Ministry of Social Affairs 2015
Sokk, Triin; Aaben, Laura; Tael, Mariliis Joobetunnustega isikutele alkoholi müümise testostlemise pilootuuringu raport Tervise Arengu Instituut/ Sotsiaalministeerium, norway grants 2015
Kiivet, Raul-Allan; Kalda, Ruth; Petersen, Mari; Ringmets, Inge; Themas, Elvo  Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine: III etapp. Ettevalmistustööd kvaliteedisüsteemi arendamiseks ja kvaliteediindikaatorite rakendamissüsteemi väljatöötamine  Tartu Ülikool/ Sotsiaalministeerium 2015
Uibu, Ere; Kööp, Kadri  Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine: II etapp. Ettevalmistustööd tõenduspõhiste õendusalaste tegevusjuhendite väljatöötamiseks  Tartu Ülikool/ Sotsiaalministeerium 2015
Orro, Elmar; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati  Tubakatoodete turg ja tarbimine Eestis 2015 Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium 2015
Orro, Elmar; Martens; Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati  Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2015 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut  2015
Kivirähk, Juhan Elanikonna hoiakud alkoholimüügi ja reklaami piirangutest, 2015 Turu-uuringute AS/ Sotsiaalministeerium 2015
Lepane, Lia; Orro, Elmar; Josing, Marje Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2014 Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium 2015
Martens, Kiira; Orro, Elmar; Vahtramäe, Pille; Josing, Marje    Eesti alkoholiturg 2014. aastal Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium 2015
Lai, Taavi; Staehr Johansen, Anne; Breda, Joao; Reinap, Marge; Dorner, Thomas; Mantingh, Friederiek; Jewell, Jo; Jakab, Melitta  Better noncommunicable disease outcomes: challenges and opportunities for health systems. Estonia: Country Assesment  World Health Organisazion / Ministry of Social Affairs 2015
Uuetoa, Maris Vigastushaigestumuse ja suremuse analüüs Sotsiaalministeerium 2015
 

Preliminary study for launching the competence centre for clinical sexology (KSKK)

Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring

Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring (lühikokkuvõte)

Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring (kokkuvõte)

 

 

MTÜ Eesti Abikeskused ja OÜ Finantsmaailm/Sotsiaalministeerium

 

 

2014

Orro, Elmar; Martens, Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2014 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut  2014
  Suitsetamine ning sellealased hoiakud Turu-uuringute AS/ Sotsiaalministeerium 2014
Garner, Paul; Hill, Suzanne; Schünemann, Holger  Developing and implementing guidelines for health policy and clinical practice in Estonia: interim appraisal of progress (2015)  World Health Organization 2014
Dorthe Raben; Stine Finne Jokobsen; Fumiyo Nakagawa; Nina Friis Møller; Jens Lundgren; Emilis Subata HIVi/AIDSi ravi ja hooldus Eestis, Hindamisaruanne Maailma Terviseorganistasioon/ Sotsiaalaministeerium 2014
Dorthe Raben; Stine Finne Jokobsen; Fumiyo Nakagawa; Nina Friis Møller; Jens Lundgren; Emilis Subata HIV/AIDS treatment and care in Estonia, Evaluation report World Health Organization / Ministry of Social Affairs 2014
Visk, Helle; Themas, Elvo; Kiivet, Raul-Allan Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine - Apteegitöötajate arvu prognoosimudelid Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium 2014
Võrk, Andres; Saluse, Janek; Reinap, Marge; Habicht, Triin Out-of-pocket payments and health care utilization in Estonia, 2000-2012 World Health Organization 2014
  Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013, slaidid, tabelid, küsimustik Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2013
Piret Viiklepp; Pierpaolo de Colombani; Aljona Kurbatova; Andreas sandgren; Knut Lonnroth  Collaborative action on tuberculosis and alcohol abuse in Estonia, First report of a demonstration project World Health Organization 2013
Eesti Töötervishoiuarstide Selts Töövõime hindamise metoodika 2013 Eesti Töötervishoiuarstide Selts 2013
Orro, Elmar; Martens; Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati    Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2013 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuri Instituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut 2013
Kambek, Liis; Pitsi, Tagli; Eha, Marge; Gluškova, Natalja Dietary habits of adolescents in Estonia: equity and social determinants World Health Organization 2013
Lai, Taavi; Habicht, Triin; Kahur, Kristiina; Reinap, Marge; Kiivet, Raul; Ewout van Ginneken   Estonia Health system review World Health Organization 2013
Kruus, Priit; Paat-Ahi, Gerli Kaasaegse apteegiteenuse roll esmatasandi tervishoiu osana Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel. Võimalused apteegiteenuse paremaks integreerimiseks esmatasandiga Sa Poliitika Uuringute Keskus PRAXIS 2013
Reinap, Marge; Tael Mariliis; Jesse Maris Case study on socially determined inequities in alcohol consumption patterns in Estonia World Health Organization 2013
  First Period (2009-2012) Perfomance Report National Health Plan (NHP) 2009-2020  Ministry of Social Affairs 2013
  Eesti Haigekassa mõistliku ravimikasutuse sotsiaalkampaania märgatavuse uuring   TSN Emor 2013
  Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 I perioodi 2009-2012 tulemusaruanne Sotsiaalministeerium 2013
Gibson, Gillian; Nowacki, Julia; Cave, Ben Strengthening health in environmental assessments in estonia, Gap analysis and way forward World Health Organization 2013
  Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2012, slaidid, tabelid GfK Custom Research Baltic / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2012
  Meetme „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“ hindamine Ernst & Young Baltic AS / Sotsiaalministeerium, ESF 2012
Rüütel, Kristi; Trummal, Aire; Salekešin, Maris; Pervilhac, Cyril HIV-epideemia Eestis Maailma Tervise Orgamnisatsioon/ Sotsiaalministeerium/Tervise Arengu Instituut 2012
Rüütel, Kristi; Trummal, Aire; Saleškin, Maris; Pervilhac, Cyril  HIV Epidemic in Estonia: Analysis of Strategic Information, case study World Health Organization/ Ministry of Social Affairs / National Institute for Health Development 2012
Orro, Elmar; Martens, Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2012 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/Sotsiaalministereium, Tervise Arengu Instituut  2012
  Technical advice based on the latest global and regional evidence for development of the Green Paper on tobacco control policy World Health Organization 2012
  Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2011, slaidid, tabelid Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2011
Thomson, Sarah; Habicht, Triin; Rooväli, Liis; Evetovits, Tamás; Habicht Jarno Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem 2011
  Tervisesüsteemi toimivuse analüüs Eestis: olukord 2009 aastal (inglise keeles) Maailma Terviseorganisatsioon, Sotsiaalministeerium 2010
  Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2010, slaidid Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeeerium, Haigekassa 2010
Thomson, Sarah; Võrk, Andres; Habicht, Triin; Rooväli, Liis; Evetovits, Tamas; Habicht, Jarno Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks, lühikokkuvõte Maailma Terviseorganisatsioon, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium 2010
  Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009 Turu-Uuringud AS / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2009
  Patsientide hinnangud tervisele ja arstiabile 2008 Faktum & Ariko / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2008
Sepp, Alar; Virjo, Irma; Mattila, Kari Eesti arstide tööga rahulolu: Arst 2000: ankeetküsitlus 1987-1996 diplomeeritud arstidele Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus / Sotsialaministeerium 2007
  Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile Turu-uuringute AS /Sotsialaministereium, Haigekassa 2006
 

Tervise mõju majandusele Eestis;

The economic consequences of illhealth in Estonia

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüro, Sotsiaalministeerium, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS   2006
  Haiglate tervishoiutöötajate tunnipalga analüüs; slaidid Faktum / Sostiaalminsiteerium, Haigekassa 2005
Leinsalu, Mall Kolme küsitlusuuringu terviseküsimuste võrdlev analüüs Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu instituut 2005
  Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile - slaidid Faktum / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2005
Reinap, Marge; Lai, Taavi; Janno, Sven jt

Vaimse tervise interventsioonide majanduslik kulutõhususe hindamine;

Cost-effectiveness of mental health interventions in Estonia

MTÜ Tervishoiuselts, Sotsiaalministeerium, Maailma Terviseorganisatsioon 2005
  Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2004 Tervise Arengu Instituut 2005
Kotkas, Virzinja Psühholoogilise nõustamise tähtsus viljatusravi vajavate patsientide seas OÜ Spiritologos / Rahvastikuministri büroo 2005
  Haiglate tervishoiutöötajate tunnipalga analüüs Sotsiaalministeerium 2004
Võrk, Andres; Priinits, Marit; Kallaste, Epp Tervishoiutöötajate väljaränne Eestist: väljarände suurus, mõju tervishoiutöötajate vajadusele ja võimalikud poliitikavalikud; Kokkuvõte inglise keeles Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2004
Harro, Maarike; Lõhmus, Liilia; Trummal, Aire HIV/AIDS-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas   Tervise Arengu Instituut 2003
Abel, Katri; Talu, Ave; Ahven, Andri; Denissov, Gleb; Kurbatova, Aljona; Neumann, Anu Narkomaania Eestis Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini instituut, Eesti Uimastiseire Keskus 2002
Abel, Katri; Talu, Ave; Ahven, Andri; Denissov, Gleb; Derman, Niina; Hansson, Leeni; Kalikova, Nelli; Kiipus, Marju; Paimre, Marianne National Report on Drug Situsation in Estonia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditdiini instituut, Eesti Uimastiseire Keskus 2001
 

Töövaldkonna uuringud ja analüüsid

 

Autorid, toimetajad
Pealkiri
Läbiviija / rahastaja
Aasta
Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Tallinna Ülikool, toimetaja Epp Kallaste

Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus

Faktilehed ehk uuringu peamised tulemused ja soovitused (EST / RUS)

Eesti keele õpe täiskasvanutele: poliitikasoovitused

Uuring:

1. osa: ülevaade uuringust ja tulemuste kokkuvõte

Part I: Overview of the study and summary of results

1. часть: Oбзор исследования и итог результатов

2. osa: elanikkonna senine kogemus eesti keele omandamisel ja vajadus eesti keele õpe järele

3. osa: keeleõppe pakkujate analüüs

4. osa: tööturuteenusena osutatav eesti keele õpe

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Tallinna Ülikool / uuringut rahastatakse programmist „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA) Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. 2018
Triin Pohla, Kats Kivistik, Kristjan Kaldur, Maarja Vollmer Tööturuteenuste osutamise analüüs: kvantitatiivne analüüs Ida-Virumaa ja Harjumaa näitel peamise suhtluskeele lõikes ning rahvusvaheline praktika vähemusrahvustele tööturuteenuste osutamisel  Balti Uuringute Instituut / Sotsiaalministeerium 2017
  Shaping the future of work in Europe’s 9 digital front-runner countries. Country Appendix:  Estonia McKinsey & Company  2017
Johanna Vallistu, Merle Erikson, Katre Eljas-Taal, Rene Tampel, Henri Ratnik, Reda Nausedaite,
Merli Aksen, Piia Pruks
Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad
ja lahendused”. Lõpparuanne
Technopolis Group, TÜ RAKE/ Riigikantselei ühtekuuluvusfondide
2014–2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 “Haldusvõimekus“ meetmest 12.2
“Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ vahenditest
2017
Merit Tatar, Maarja Käger, Maarja Vollmer, Kats Kivistik, Kertu Aruoja, Andra Somelar, Anastasia Pertšjonok

Tegevuse "Minu esimene töökoht" vahehindamine

Balti Uuringute Instituut/ Sotsiaalministeerium 2017
Liina Kaldmäe, Siim Krusell, Jaanika Ait, Ester Rünkla

Eesti tööelu-uuring 2015

Sotsiaalministeerium/ Statistikaamet 2017
Turu-uuringute AS, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi teemal Sotsiaalministeerium 2017
Turu-uuringute AS

Elanike teadlikkus ja suhtumine töövõimereformi (Detsember 2016)Jaanuar 2017Veebruar 2017Märts 2017Aprill 2017; Mai 2017

Sotsiaalministeerium / ESF 2016/2017
Turu-uuringute AS Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi teemal. Töövõimetuspensionäride, elanikkonna ja tööandjate küsitluse koondraport (2015) Sotsiaalministeerium / ESF 2015/2016

CENTAR

Töötingimuste ja töökeskkonna mõju ajutise ja püsiva töövõimetuse kujunemisel: lõppraport, metoodikaraport

Sotsiaalministeerium / ESF 2015

PRAXIS

Töövõimekao hüvitamise süsteem Eestis ja rahvusvaheline võrdluse lõppraport Sotsiaalministeerium / ESF 2015

M. Kreitzberg, K. Kamenik, H. Sinisaar

Töövõime hindamise metoodika piloteerimise tulemuste analüüs Sotsiaalministeerium / ESF 2015
PRAXIS Vaimse tervise häirega inimsed tööturul PRAXIS / Sotsiaalministeerium 2015
SOCIO uuringukeskus Tööbiku eeluuring SOCIO uuringukeskus / ESF 2015
Kerly Espenberg, Merli Aksen, Kadri Lees, Gaabriel Tavits, Sille Vahaste-Pruul Tööd mitteotsivad registreeritud töötud ja nende töötuna arveloleku põhjused TÜ RAKE / ESF 2014

 

TÜ RAKE

Töötingimused renditööl. Lõppraport

Metoodikaraport

Uuringu tutvustus

 

Töötingimused renditööl. Lõppraport

 

2014

 

Häli Tarum

Eesti väljarändepotentsiaal 2013

Migration potential of working-age population in Estonia in 2013

 

Sotsiaalministeerium // ESF

 

2013

Ester Rünkla Tööõnnetusega seotud kulutused Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2013 2013

 

Ülle Marksoo

Töövaldkonna areng 2012

Employment and working life in Estonia 2012

 

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 2/2013

 

2013

Merle Muda Rahvusvaheliste praktikate analüüs tööandja tegevuste kohta terviseseisundist tingitud piiratud töövõimega töötajate tööl hoidmiseks ja nende töökoha säilitamiseks Merle Muda // ESF 2013
Eva Põldis, Mariliis Proos Kollektiivlepingud Eestis Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2013 // ESF 2013
TÜ RAKE Töövaidluste analüüs TÜ RAKE // Sotsiaalministeerium // ESF 2013

 

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Turu-uuringute AS

Töölepingu seaduse uuring

Töölepingu seaduse uuringu lisa 2 - töötasu jaotus, ametiühingusse kuuluvus
 

 

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Turu-uuringute AS // Sotsiaalministeerium // ESF

 

2013

 

TÜ RAKE

Vanemaealised tööturul, lõppraport

Vanemaealised tööturul, esitlus

Vanemaealised tööturul, metoodikaraport

Survey report summary

 

TÜ RAKE // Sotsiaalministeerium // ESF

 

2012

 

AS EMOR

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Uuringu metoodikaraport

Survey report summary

 

AS EMOR // Sotsiaalministeerium // ESF

 

2012

 

Ülle Marksoo

Töövaldkonna areng 2010–2011

Employment and working life in Estonia 2010–2011

 

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 2/2012

 

2012

Kerly Espenberg, Krista Jaakson, Epp Kallaste, Kirsti Nurmela Kollektiivlepingute roll Eesti töösuhetes Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2012 // ESF 2012
Reelika Leetmaa, Märt Masso, Andres Võrk, Marre Karu, Vootele Veldre, Alari Paulus, Pirjo Turk Sotsiaalkaitsehüvitiste ja -toetuste mõju töömotivatsioonile Poliitikauuringute keskus Praxis // ESF 2012
Ülle Marksoo, Liina Malk, Eva Põldis Vanemaealised Eesti tööturul Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 4/2011 2011
TÜ RAKE

 

Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuring TÜ RAKE // Sotsiaalministeerium, ESF2011 2011
R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx Kollektiivse tööõiguse teatud küsimuste õiguslik analüüs: streik University of Leuven // Sotsiaalministeerium, ESF 2011
R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx Legal Analysis of Certain Aspects of Collective Labour Law: Strike University of Leuven // Sotsiaalministeerium, ESF 2011
Michele Tiraboschi, Paolo Tomassetti Huvikonflikti korral kohaldatavate menetluste õiguslik analüüs Eestis ADAPT Servizi // Sotsiaalministeerium, ESF 2011
Michele Tiraboschi, Paolo Tomassetti Legal Analysis of Certain Aspects of Collective Labour Law - Proceedings on Conflicts of Interest ADAPT Servizi // Sotsiaalministeerium, ESF 2011
Jan Harmen Kwantes, Wolfgang von Richthofen, Janno Järve, Jan Michiel Meeuwsen

 

Legal analysis for amendment of the Occupational Health and Safety Act in Estonia

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse õiguslik analüüs

TNO // Sotsiaalministeerium 2011 2011

Märt Masso

Eesti tööelu-uuring 2009

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2011

2011

Poliitikauuringute Keskus Praxis, TÜ RAKE

Riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste kollektiivsete töösuhete uuring

Metoodikaraport

Poliitikauuringute Keskus Praxis, TÜ RAKE 2010

Epp Kallaste, Krista Jaakson, Liis Kraut, Janno Järve, Mari-Liis Räis

Erasektori kollektiivsete töösuhete uuring, kvalitatiivuuringu raport

Kvalitatiivuuringu metoodikaraport

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR 2010

Epp Kallaste, Krista Jaakson, Liis Kraut

Kvantitatiivuuringu raport

Kvantitatiivuuringu metoodikaraport

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Turu-uuringute AS 2010

Ester Rünkla

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjale kaasnevad probleemid Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 2/2010 2010

Ernst & Young Baltic AS

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjatele kaasnevate kulude analüüs Ernst & Young Baltic AS // Sotsiaalministeerium, ESF 2010

Brit Veidemann

Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010 Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 8/2010 2010
Epp Kallaste; Liis Kraut Riikliku lepitaja dokumentide andmebaasi sisu ja koostamise metoodika Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar 2010
 

Sotsiaalvaldkonna uuringud ja analüüsid

 

Autorid, toimetajad Pealkiri Läbiviija / rahastaja Aasta
Anniste, Kristi; Biin, Helen; Osila, Liina; Koppel, Kaupo ja Aaben, Laura  

Lapse õiguste ja vanemluse uuringu aruanne 

Lapse õiguste ja vanemluse uuringu metoodika aruanne 

Lapse õiguste ja vanemluse uuringu infograafik 

SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium ja Euroopa Regionaalarengufond Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programm tegevus 2 „Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamine“ 2018
Kallaste, Epp; Lang, Ailen; Sõmer, Marko; Sandre, Siiri-Lii; Anspal, Sten; Vainu, Vaike    Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond  2017

Trinidad Wiseman

Teenuse disain erihoolekandeteenuste ja teenusesüsteemi ümberkorraldamiseks ja arendamiseks

Sotsiaalministeerium 2017

Age Viira (Sotsiaalministeerium)

Kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja jätkusuutlik arendamine. Uuringuaruanne

Sotsiaalministeerium 2017
Turu-uuringute AS Soolise võrdõiguslikkuse monitooring Turu-uuringute AS / Norra toetused/ Sotsiaalministeerium 2016
Kallast, Epp; Kaska, Mart; Räis, Mari Liis Puudega laste sotsiaaltoetuste ning haridus- ja sotsiaaltugiteenuste kavandatavate korraldusmudelite kulude analüüs Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar 2016
Osila, Liina; Turk, Pirjo; Piirits, Magnus; Biin, Helen; Anniste, Kristi; Masso, Märt Asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring Poliitikauuringute Keskus Praxis / Sotsiaalministeeriumi 2016

Kristiina Selgis (Sotsiaalministeerium),
Tõnu Lillelaid (Rahandusministeerium)

Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüs 2016 / Summary ENG Sotsiaalministeerium/ Rahandusministeerium 2016
Hämmal, Jaanika; Seema, Katre; Roopärg, Alje; Pomm, Anna; Ruuben, Kaja; Nõmmik, Maire; Ruul, Pille Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2016 / RUS TNS Emor/Norra toetused /Sotsiaalministeerium 2016
Anneli Rasu (Läänemaa Arenduskeskus) Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016–2020. Analüüs. Maakondlikud arenduskeskused. /Sotsiaalministeerium. ESF 2016

Zsolt Bugarszki (PhD), Marju Medar (Phd), Johannes Pieter van Ewijk (PhD), Jean Pierre Wilken (PhD), Dagmar Narusson, Koidu Saia, Kersti Kriisk, Aino Kiis, Mart Susi (PhD), Indrek Sooniste, Anu Rahu

Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel Tallinna Ülikool/Sotsiaalministeerium 2016
Hämmal, Jaanika; Masso, Märt; Vaisma, Katrin; Piirits, Magnus Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015  TNS Emor, SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium 2015
Turk, Pirjo; Anniste, Kristi; Masso, Märt; Karu, Marre; Krieger, Tatjana Soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise uuring SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2015
Themas, Aivi; Tarum, Häli; Soo, Kadri; Reisberg, Liina; Aksen, Merli; Puolokainen, Tarmo; Lauri, Triin; Themas, Elvo Alushariduse ja lapsehoiu uuring Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 2015
Papp, Ülle-Marike Võimalused vägivalla teema integreerimiseks kõrgkoolide asjakohaste kutse- ja erialade õppekavadesse Sotsiaalministeerium 2014
Espenberg, Kerly; Lees, Kadri; Arrak, Liis; Aksen, Merli; Vahaste-Pruul, Sille Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud Sotsiaalministeerium 2014
Kasvandik Ly; Edovald Triin; Treial Kristiina; Vajakas Kärt Vanemlusprogrammide süsteemide võrdlev analüüs MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina/ Sotsiaalministeerium, Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm„Riskilapsed- ja noored“ 2014
Toimetanud: Triin Roosalu Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013Uuringuraport ja ankeet Sotsiaalministeerium/ESF 2014
Hämmal, Jaanika; Kriger, Tatjana; Seema, Katre; Kalve, Marju; Lepik, Mare; Pomm, Anna; Ruuben, Kaja; Felding, Aivar; Nõmmik, Maire Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas TNS Emor/ Norra toetused/ Sotsiaalministeerium 2014
Karu, Marre; Soo, Kadri; Biin, Helen; Lamesoo, Katri; Meiorg, Marianne; Masso, Märt; Turk, Pirjo Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium 2014
  Sotsiaalkindlustusameti avalike teenuste IT strateegia AS PricewaterhouseCoopers Advisors/Sotsiaalministeerium 2013
Vana, Triin; Kiis, Karin; Kreis, Merlin; Naaber, Mare; Asuja, Tauno; Kuusküll, Piret; Pihla, Merike; Koger, Aime; Kallaste, Iivi; Talve, Keiu; Reimets, Kristi Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs ja ettepanekud tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Sotsiaalministeerium/Euroopa Sotsiaalfond 2013
Biin, Helen; Karu, Marre; Masso, Märt; Veldre, Vootele Eesti vanemapuhkuste süsteemi analüüs SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium 2013
Vahopski, Reelika; Lauri, Maris jt Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – eelhindamine Saar Poll OÜ/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium 2013/2014
Tender, Teet; Männik, Marili, Gabrielsen, Hege; Fredriksson, Gabriella; Valma, Kati; Toros, Karmen; Kähari, Viljar; Olju, Moonika Lastekaitse korralduse uuendamise alusanalüüs AS PricewaterhouseCoopers Advisors/ Sotsiaalministeerium 2013
Sammul, M., Varblane, U., Tiit, E.-M Lapse ülalpidamiskulude arvutamise metoodika uuendamine ja analüüs Tartu Ülikool, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE/Sotsiaalministeerium 2013
Espenberg, Kerly; Ainsaar, Mare; Kasearu, Kairi; Lilleoja, Laur; Nahkur, Oliver; Roots, Ave; Rämmer, Andu; Sammul, Marek; Soo, Kadri; Vihalemm, Triin Vähemusrahvustest inimeste töö- ja pereelu ühitamise võimaluste analüüs Tartu Ülikool/Euroopa Sotsiaalfond 2013
Hanga, Karin; Maas, Hille; Sõmer-Kull, Sirli; Schultz, Gert Sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja erihoolekande korralduse analüüs Sotsiaalministeerium 2013
Veldre, Vootele; Masso, Märt; Osila, Liina; Kruus Priit Töövõimetuse hindamine, asendussissetuleku võimaldamine ja tööalane rehabilitatsioon Eestis ja viies Euroopa Liidu riigis SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / Euroopa Sotsiaalfond 2012

 

Karu, Marre; Turk, Pirjo; Biin, Helen; Suvi, Hella

Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu kokkuvõte

Kirjanduse ülevaade ja metoodika aruanne

Täiskasvanud elanikkonna küsitlus

Laste küsitlus

 

SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Riigikantselei koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumiga/Euroopa Sotsiaalfond

 

2012

Murakas, Rein; Trumm, Avo; Merilain, Merle; Jalak, Annika Uuringu „Tööturu- ja muude meetmete vajalikkusest väljateenitud aastate pensioni kaotamisel“ LÕPPARUANNE Tartu Ülikool/Euroopa Sotsiaalfond 2012
Ojakallas, Tiina Rahvusvahelise lapse õiguste alase regulatsiooni ja lapse õiguste alaste rahvusvaheliste kohtulahendite analüüs   2012
Ainsaar, Mare; Soo, Kadri Kohalikud omavalitsused ja lastega pered 2011 Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut / Sotsiaalministeerium 2012
Ave Henberg, Kärt Muller, Anneli Alekand (välisriikide osa) Perekonna kohustused abi vajavate pereliikmete ees Justiitsministeerium/Sotsiaalministeerium 2012
Katrin Pihor,Kadi Timpmann,Valentina Batueva Kohaliku omavalitsuse poolt isikult ja/või perekonnalt sotsiaalteenuste eest tasu nõudmine SA Poliitikauuringute keskus PRAXIS/AS EMOR 2011
Trumm, Avo; Kasearu, Kairi

Toimetulekutoetuse uuringu lõpparuanne

AS Resta, Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut / Sotsiaalministeerium

2011

  Soodustingimustel müüdavate ja laenutavate tehniliste abivahendite eraldamise menetlusskeemi analüüs Ernst&Young 2011
  InterRAI tarkvara kasutuselevõtmise võimaluste analüüs Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) / Sotsiaalministeerium 2011
  Uuring „Kliendikeskne esmatasandi juhtumitöö ning juhtumikorraldus sotsiaalkaitse tervikliku koostoime tagamisel“ KPMG Baltics OÜ / Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium 2011
  Eesti sotsiaalkaitse süsteemi korralduse efektiivsuse analüüs SA Poliitikauuringute keskus PRAXIS / Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium 2011
Vainu, Vaike; Järviste, Liina; Biin, Helen Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009 Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Karu, Marre; Kallaste, Epp; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi ; Turk, Pirjo; Anspal, Sten Sooline palgalõhe Eestis. Poliitikameetmete analüüs Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Soo, Kadri Paarisuhtevägivald Eestis - levik ja tagajärjed Sotsiaalministeerium/Tartu Ülikool Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut 2010
Kallaste, Epp; Karu, Marre; Kraut, Liis; Turk, Pirjo Sooline palgalõhe Eestis. Juhtumite uuringud Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Anspal,Sten; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi Sooline palgalõhe Eestis. Empiiriline analüüs Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Järviste, liina Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3 /2010 Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Bruns, Jana; Poolakese, Angela; GfK Custom Research Baltic Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2009 GfK Custom Research Baltic/ Sotsiaalministeerium; Euroopa Sotsiaalfond 2009/2010
Vainu, Vaike Ankeetküsitluse "Naised ja mehed Eestis: hoiakud ja olukord 2009" tulemused (sisaldab ankeeti)  Turu-uuringute AS / Sotsiaalministerium, Europa Sotsiaalfond 2009
Anspal, Sten; Biin, Helen; Kallaste, Epp; Karu, Marre; Kraut, Liis Sooline palgalõhe. Teoreetilise ja empiirilise kirjanduse ülevaade Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2009

Soo, Kadri; RAKE;
Linno, Tiina

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2009
Linno, Tiina Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2009 Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2009
Trumm, Avo Perede rahaline toetamine Euroopa Liidus 2007 AS Resta/Rahvastikuministri Büroo, Sotsiaalministeerium 2009
Sinisaar, Hede; Tammpuu, Piia Ühe vanemaga pered: probleemid, vajadused ja poliitikameetmed Sotsiaalministeerium 2009
  Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutliku eakate hooldussüsteemi finantseerimissüsteemi väljatöötamine AC PricewaterhouseCoopers Advisors / Sotsiaalministeerium 2009
Karu, Marre Töö- ja pereelu konflikt, töökorraldus ja tööandjate toetused töötajatele Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / rahvastikuministri büroo, Sotsiaalministeerium 2009
 

Riiklike perepoliitiliste meetmete analüüs; Lisad

Sotsiaalministeerium 2009
Võrk, Andres; Karu Marre; Tiit, Ene-Margit Vanemahüvitis: kasutamine ning mõjud tööturu- ning sündimuskäitumisele 2004 - 2007 Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / Sotsiaalministeerium 2009
Ainsaar, Mare; Maripuu Lee Eakate heaolu Eestis 2007, võrdlus lastega perede ja mitte-eestlaste rühmaga Rahvastikuministri büroo 2009
Kasearu, Kairi Muutuvad pereväärtused muutuvas Eestis Tartu Ülikool / Rahvastikuministri büroo 2009
Ainsar, Mare; Soo Kadri Kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele 2008 ja laste päevahoid Eestis 2008-2009  Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut / Rahvastikuministri büroo 2009
Linno, Tiina

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring 2008 - täisraport;

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring 2008 - lühiülevaade

Sotsiaalministeerium, Saar Poll OÜ / Euroopa Sotsiaalfond 2008
Ainsaar, Mare; Maripuu, Lee Eesti rahvastik 2007-2020 Rahvastikuminitri büroo 2008
Tiit, Ene-Margit Perede sissetulekute ja tarbimise struktuur 2003-2007 Lisa 1; Lisa 2; Lisa 3; Lisa 4 Rahvastikuministri büroo 2008
Oras, Kaja; Unt, Marge Sündimust mõjutavad tegurid Eestis 2008 Sotsiaalse Analüüsi Keskus SAK / Rahvastikuministri büroo 2008
Ainsaar, Mare; Soo, Kadri Kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele Eestis 2007 Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut / Rahvastikuministri büroo 2008
Sööt, Mauri 

Puuetega inimeste töötamist toetavate meetmete kvalitatiivuuring - 1 etapp;

Puuetega inimeste töötamist toetavate meetemete kvalitatiivuuring - 2 etapp;

Puetega inimeste  töötamist toetavate meetemete kvalitatiivuuring - lühivarinat (1. ja 2. etapp koos)

Sotsiaalministeerium / GFK Custom Research Baltic / Euroopa Sotsiaalfond 2008
Järviste, Liina Isadust toetavad poliitikameetmed Eestis ja Euroopas. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 6 /2008 Sotsiaalministeerium 2008
Järviste, Liina; Kasearu, Kairi; Reinomägi, Andra Abielu ja vaba kooselu: trendid, regulatsioonid, hoiakud. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 4 /2008 Sotsiaalministeerium 2008
Ainsar, Mare; Kutsar, Dagmar Eesti Euroopa võrdlustes. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3 /2008 Sotsialaministeerium 2008
Strömpl, Judit; Ilves, Kadi; Anvela, Agnes; Parmas, Agnes; Soo, Kadri GBLT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1 /2008 Sotsiaalministeerium 2008
Allaste, Alina Vägivald lähisuhtes: selle põhjused ja võimalikud lahendused: uuringuraport Hasartmängumaksu Nõukogu 2008
  Laste kaasatus ja vanemaharidus Eesti ühiskonnas: väärtushinnangute uuringu RISC erianalüüsi raport  TNS Emor / Sotsiaalministeerium 2008
  Inimkaubandus ja prostitutsioon- kutse- ja keskkooliõpilaste perspektiiv: uurimisaruanne Socio Uuringukeskus / Sotsiaalministeerium 2007
Strömpl, Judit; Alvela, Agnes; Ilves, Kadi GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis: uuringu lõpparuanne Sotsiaalministeerium 2007
Tali, Margaret; Kollom, Kesrti; Vellberg, Mari-Liis Naised Eesti mustlaskogukondades: uurimuse aruanne Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus / Sotsiaalministeerium  2007
Anspal, Sten; Kallaste, Epp Vähemusrahvusest naiste olukord Eesti tööturul: uuringuraport Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / Sotsiaalministeerium 2007
Karu, Marre; Kasearu, Kairi; Biin, Helen Isad ja lapsehoolduspuhkus: uuringuraport Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / Sotsiaalministeerium 2007
  Psüühiliste erivajadustega inimeste tööturul rakendamise võimalustest Järvamaal: uuringu kokkuvõte Tartu Ülikooli Türi kolledž / Sotsiaalministeerium 2007
Lagerspetz, Mikko; Hinno, Krista; Joons, Sofia Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemus ja teadlikkus : uuringuraport  Sotsiaalministeerium 2007
Strömpl, Judit; Selg, Marju; Soo, Kadri; Šahverdov-Žarkovski, Beata Eesti teismeliste vägivallatõlgendused Sotsiaalministeerium 2007
Reinomägi, Andra Lasterikaste perede toimetulek ja vajadused Sotsiaalministeerium 2007
Võrk, Andres Peredele suunatud rahaliste toetuste mõju vaesuse leevendamisele Eestis: analüüs mikrosimulatsiooni meetodi baasil: uurimisraport Poliitikauuuringute keskus PRAXIS / Sotsialaministeerium 2007
Tiit, Ene-Margit Eestu rahvastiku põhinäitajad aastail 2005-2006 Euroopa taustal Tartu Ülikool, Statistikaamet / Rahvastikuministri büroo 2006
Kraav, Inger Lapse areng koolieelses eas ja lapsehoiu erinevad vormid MTÜ Perekasvatuse Instituut 2006
Mürk, Ruta Alternatiivsete väikelastehoiu võimaluste kaardistamine Eestis MTÜ Perekasvatuse Instituut 2006
Ainsaar, Mare; Soo, Kadri Omavalitsuste toetus lastega peredele 2004-2005 Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut / Rahvastikuministri büroo 2006
Derman, Niina Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2005: monitooringu raport TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut RASI / Sotsiaalministeerium 2006
  Lapsed ja Eesti ühiskond: väärtushinnangute uuring RISC : lisa Eesti maa-aruandele TNS Emor / Sotsiaalministeerium 2006
  Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste uuring   Sotsiaalministeerium 2006
Tiit, Ene-Margit Elatusmiinimumi ja vaesuspiiride hindamise metoodika ning sotsiaalsete indikaatorite leidmisel kasutavate tarbimiskaalude kaasajastamine - Projekti II osa aruanne Sotsiaalministeerium / AS Resta 2006
Võrk, Andres; Karu, Marre

Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele: hindamise võimalused ja esimeste kogemuste analüüs;

Kokkuvõte

Poliitikauurungute Keskus PRAXIS / Sotsiaalministeerium, Rahvastikuministri büroo 2006
Tiit, Ene-Margit Vaesuse suundumused Eestis aastail 2000-2004 - Jätkuprojekti aruanne Sotsiaalministeerium / AS Resta 2006
  Kolme- ja enamalapseliste perede uuringu ülevaade Uuringukeskus Faktum / Sotsiaalministeerium 2006
 

Minimaalne toidukorv 2005;

Nädalamenüü 2005

Eesti Toitumisteaduste Selts 2005
Tiit, Ene-Margit Eesti rahvastiku põhinäitajad aastail 2004-2005 Euroopa taustal Tartu Ülikool / Rahvastikuministri büroo 2005
Tiit, Ene-Margit Elatusmiiinimumi ja vaesuspiiride hindamise metoodika ning sotsiaalsete indikaatorite leidmisel kasutatavate tarbimiskaalude kaasajastamine - Projekti vahearuanne Sotsiaalministeerium / AS Resta 2005
Tiit, Ene-Margit; Leppik, Lauri; Võrk, Andres; Leetmaa, Reelika

Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti pensionisüsteemile: uurimistöö lõpparuanne;

Kokkuvõte;

Kokkuvõte inglise keeles

Poliitikauuringute keskus PRAXIS / Sotsiaalminsteerium  2004
Unt, Marge; Krusell Siim Lastehoid Eesti peredes Rahvastikuministri büroo 2004
Ainsaar, Mare; Soo Kadri; Aidarov, Aleksander Omavalituste toetus lastega peredele 2003-2004 Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond / Rahvastikuministri büroo 2004
 

Hoolekandesüsteemi kliendiuuringu aruanne: kevad 2004

Saar Poll 2004
Pajumets, Marion Prostitution - a social problem?: the views on prostitution`s nature, causes and effects in the Baltic states and north-western Russia Estonian Women`s Studies and Resource Centre / Equality Department of Estonian Ministry of Social Affairs / Nordic Council of Ministers 2004
Pajumets, Marion Prostitutsioon - kas ühiskondlik probleem?: arvamused nähtuse olemusest, põhjustest, tagajärgedest eessõna: Projekti Põhja- ja Baltimaade kampaania naistega kaubitsemise vastu" juht Eestis Kristiina Luht   Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus / Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakond / Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2004
Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas: sotsiaaluuring Svein Mossiige (NOVA), Baltimeremaade riskilaste võrgustik / Sotsiaalministeerium / Tartu Laste Tugikeskus / Tartu Ülikool 2004
  Sotsiaalkampaania "laps ei ole nukk" mõju uuring (lapsevanamate küsitlusuuringu tulemused) Eesti Konjunktuuriinstituut 2004
Tiit, Ene-Margit Lapse ülalpidamiskulude arvutamise metoodika: lepinguline uurimistöö  Sotsiaalministeerium / AS Resta 2004
Tiit, Ene-Margit Eesti rahvastiku põhinäitajad aastail 2003-2004 Euroopa taustal Tartu Ülikool / Rahvastikuministri büroo  2004
  Elanike kokkuputed hasart- ja õnnemängudega: 15-74-aastase elanikonna uuring Uuringukeskus Faktum / Eesti Hasartmängusõltlaste Ühing 2004
Ainsaar, Mare; Soo, Kadri; Aidarov, Aleksander Omavalitsuste toetus lastega peredele 2002-2003 Tartu ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond / Rahvastikuministri büroo 2004
Pettai, Iris; Proos, Ivi Indikaatorite süsteem ja monitooring soolisest võrdõiguslikkusest Eestis Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, EV Sotsiaalministeerium 2003
Kährik, Anneli; Tiit, ene-Margit; Kõre, Jüri; Ruoppila, Sampo Access to Housing for Vulnerable Groups in Estonia PRAXIS Centre for Policy Studies / Ministry of Social Affairs of Estonia / European Commission 2003
Kase, Helve; Pettai, Iris Vägivalla mõju naiste tervisele: meedikute küsitluse tulemused Eesti Avatud Ühiskonna Instituut / Avatud Eesti Fond / Sotsialaministeerium 2003
Pettai, Iris; Proos, Ivi; Kase, Helve Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve: sotsioloogilise uuringu materjalid  Eesti Avatud Ühiskonna Instituut / Avatud Eesti Fond / Sotsiaalministeerium 2003
Pettai, Iris; Proos, Ivi Vägivald ja naiste tervis: sotsioloogilise uuringu materjalid Eesti Avatud Ühiskonna Instituut / Avatud Eesti Fond / Sotsiaalministeerium  2003
Annus Taavi; Aavikso, Berit Riigi, Kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas   Sotsiaalministeerium 2002
Tulva, Taimi; Metsa, Tiiu; Ruusma, Kadri Omastehooldus Eestis Sotsiaalministeerium / Eakate Poliitika Komisjon 2002
Käärik, Ene; Tiit, Ene-Margit; Vähi, Mare; Valtin, Arvo  Lastega perede majanduslik toimetulek 1990-2000 Tartu Ülikool / Rahvastikuminitsri büroo 2001
Saar, Andrus Muutused väärtushinnangutes aastail 1990-1999 Saar Poll / Rahvastikuministri büroo 2001
Medar, Marju; Tamberg, Taavi Sotsiaalteenuste vajadus ja kasutamine - sotsiaalsed ja kultuurilised erinevused. Perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine. Tartu Ülikool, Pärnu kolledž / Rahvastikuminitri büroo 2001
Kivirähk, Juhan; Hakman Tiina Pensionireformi monitooring: august 2001  ES Turu-uuringute AS 2001
Kirch, Aksel Kroonilise haiguse ja puudega isikute elukvalitet Eestis Eurouuringute Instituut 2001
Dsiss, Hans; Taru, Marti Õppurnoored kui regionaalse arengu subjekt ja ressurss Tartu Ülikool / Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus  2001
Marksoo, Ülle Elutingimuste andmed Eestis 1999. aastal: põhiandmed NORBALT II / Sotsiaalministeerium / Statistikaamet / Tartu Ülikool /  Rakenduslike Sotsiaaluuringute Instituut Fafo (Norra) 2000
Tiit, Ene-Margit Sündimuse dünaamika Eestis. Mõjutused, trend ja prognoos Euroopa rahvastikuprotsesside  taustal Tartu Ülikool 2000

 

Viimati uuendatud: 14. november 2018