Ravimihanked

Ravimite hankimist rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu. Ravimite soetamine on osa vastavate riiklike tervishoiuprogrammide raames ellu viidavatest tegevustest. Sotsiaalministeerium hangib:

  • antiretroviirusravimeid;
  • tuberkuloosiravimeid;
  • vaktsiine ning immuunglobuliine/antitoksiine.

 

Ravimid hangitakse riigihangete korras. Sotsiaalministeeriumi sisesed riigihangete korraldamise protseduurireeglid on kehtestatud käskkirjaga „Sotsiaalministeeriumi hangete ja lepingute korra kinnitamine“.

Hangitavate ravimite valiku ja ravimikoguste määratlemiseks, tarneaegade ja logistika korraldamiseks on Sotsiaalministeerium kokku kutsunud vastavad hankekomisjonid. Komisjoni kuuluvad ravikeskuste esindajad, Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti esindajad ning patsientide esindusorganisatsiooni esindajad.

Hangitud antiretroviirusravimid ja immuunpreparaadid ladustatakse Terviseameti laos ning tuberkuloosiravimid Tartu Ülikooli Kliinikumi apteegis. Hoiukohtadest jaotatakse ravimid sobival ajal ja vajaminevates kogustes kokkulepitud tervishoiuteenuse osutajate vahel laiali. Ravimid antakse või manustatakse patsientidele tasuta. 

Antiretroviirusravimid

Sotsiaalministeerium hangib kokku 23 antiretroviirusravimit, sh 9 lasteravimit. Ravimite valiku kinnitab hankekomisjon vastavalt kehtivatele ravijuhistele ja ravivajadusele, komisjoni kohtumine toimub 1-2 korda aastas. Täpsem info hangitavate ravimite nimetuste ja koguste osas on leitav hankeplaanis.

Tuberkuloosiravimid

Sotsiaalministeerium hangib kokku 28 tuberkuloosi põhiravimit ja 8 kõrvaltoimeravimit, samuti tuberkuliini teste. Ravimite valiku kinnitab hankekomisjon vastavalt kehtivatele ravijuhistele ja ravivajadusele 1-2 korda aastas. Täpsem info hangitavate ravimite nimetuste ja koguste osas on leitav hankeplaanis.

Riigihanked korraldatakse ka tuberkuloosiravimite kesklao teenuse ja transportteenuse (ravimite liikumine kesklaost tervishoiuteenuseosutajateni) tellimiseks.

Vaktsiinid ja immuunglobuliinid/antitoksiinid

Sotsiaalministeerium hangib kokku 14 vaktsiini ja 6 immuunglobuliini/antitoksiini, samuti tuberkuliini teste. Vaktsiinid hangitakse kooskõlas immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poolt kinnitatud immuniseerimiskavale. Komisjoni kohtumine toimub 1-2 korda aastas´. Täpsem info hangitavate vaktsiinide ja immuunglobuliinide/antitoksiinide nimetuste ja koguste osas hankeplaanis.

NB! Mitmekülgne informatsioon riikliku immuniseerimiskava koostamise, vaktsineerimise korralduse jms kohta on koondatud veebilehele vaktsineeri.ee 

Antidoodid

Alates 01.08.2017 hangib Sotsiaalministeerium (keskne hankija) Terviseameti nimelt kokku 9 antidooti. Hankemenetlused planeerib ja korraldab Sotsiaalministeerium, hankelepingud sõlmib Terviseamet. Täpsem info hangitavate antidootide nimetustest ja kogustest on hankeplaanis.

NB! Mürgistusteabealane informatsioon sh mürgistuste raviks vajalike vastumürkide osas on leitav Terviseameti Mürgistusteabekeskuse veebilehel.  

Viimati uuendatud: 25. september 2018