Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

Tööhõive osakonna juhataja

Sotsiaalministeerium kuulutab välja konkursi tööhõive osakonna juhataja ametikoha täitmiseks.

Tööhõive osakond kujundab tööturuteenuseid ja töötushüvitisi. Tööhõive osakonna juhataja suurimateks väljakutseteks on töö tulevikusuundumustele vastava töötushüvitiste süsteemi kujundamine ja kogu tööealise elanikkonna oskusi arendavate tööturuteenuste loomine. 

Pakume võimalust:
• panustada töötushüvitiste uuendamisse;
• analüüsida töö tulevikusuundumusi ja algatada tegevusi, mis aitavad töötajaid ja tööandjaid muutuvate tingimustega kohanemisel;
• toetada vähenenud töövõimega inimeste täisväärtuslikku osalemist tööturul;
• osaleda rahvusvahelises valdkondlikus koostöös.

Nõuded kandidaadile:
• inimeste ja/või protsesside juhtimise kogemus;
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• väga hea argumenteerimis- ja läbirääkimisoskus;
• head teadmised tööturuteenustest ja visioon nende tulevikust;
• sihikindlus ja süstemaatilisus eesmärkide saavutamisel;
• oskus luua innustav ja eesmärgistatud töökeskkond;
• suurepärane eesti (C1) ja väga hea inglise (vähemalt B2) keele oskus.

Meil avaneb võimalus:
• töötada koos valdkonna tippudega nii Eestis kui rahvusvaheliselt;
• töötada tegevuspõhises kontoris ja korraldada tööd paindlikult;
• arendada end erialaselt.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja esseed (kuni 2 lk) teemal „Tööturg 2025“ e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „THO juhataja“ hiljemalt 3. augustil 2018. a.
Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 2290 - 3430 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. 
Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.
 

Kuulutus pdf kujul.

Hoolekande osakonna nõunik (asenduskoht)

Sinu ülesanne on edendada kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande poliitikat. Sa korraldad sotsiaalhoolekande poliitikat riigi tasandil ning oled asjatundlik partner erinevatele osapooltele sotsiaalhoolekande küsimustes.

Oled sobiv kandidaat, kui oled: 

 •  algatusvõimeline lahenduste pakkuja;
 •  koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • kiire analüüsi ja seoste loomise võimega;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalteadustes);
 • head teadmised Eesti hoolekandesüsteemi korraldusest ja toimimisest;
 • oskusus luua terviklikke seoseid valdkonna väljakutsete lahendamiseks;
 • kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses või sotsiaalhoolekande valdkonnas, sh varasem kokkupuude õigusloomega.

Meie pakume võimalust:

 • areneda, õppida ja kaasa rääkida riigile olulises valdkonnas;
 • kujundada inimese vajadusest lähtuvaid lahendusi koos tippspetsialistidest koosneva  pühendunud ja avatud meeskonnaga;
 • osaleda rahvusvahelises koostöös.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.


Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja esseed teemal „Eesti sotsiaalhoolekande süsteem aastal 2030“ e-posti aadressil personal@sm.ee, märgusõna „HKO nõunik“, hiljemalt 29. juuli 2018 a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1500-2260 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Ametikoht on tähtajaline ajutiselt eemal oleva ametniku asendamiseks. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261.

Kuulutus pdf kujul.

Laste ja perede osakonna nõunik (asenduskoht)

Sinu ülesanne on:

 • edendada lastekaitse valdkonda;
 • töötada välja laste- ja perepoliitika valdkonna strateegilisi suundi, õigusakte, kontseptsioone ja meetmeid;
 • esindada Eestit lapse õiguste valdkonnas rahvusvahelisel tasandil.

Sina oled:

 • laia silmaringiga ja laste heaolu väärtustav;
 • algatusvõimeline ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
 • süsteemse ja analüütilise mõtlemisega.

Sul on:

 • soovitavalt magistrikraad sotsiaalteadustes;
 • väga head õigusalased teadmised;
 • kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskus.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee, märgusõna „LPO nõunik“, hiljemalt 31. juuliks 2018. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1500-2260 eurot. Ametikoht on tähtajaline ajutiselt eemal oleva ametniku asendamiseks. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261.

Kuulutus pdf kujul.

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri)  e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 20. juuli 2018