Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

 

 

 

Tervishoiuressursside juht

Tervisesüsteemi arendamise osakonda on oodatud TERVISHOIURESSURSSIDE JUHT.

Ootame meeskonda tervishoiu rahastamise eksperti, kelle peamiseks ülesandeks on tervisesüsteemi rahastamise toimivuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine süsteemi korralduse tõhustamiseks. Nõunik vastutab tervishoius riigieelarve, ravikindlustuse ja omaosaluse koormuse ning tervishoiuteenuste vajaduse hindamise valdkonna eest.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 • algatusvõimeline lahenduste pakkuja;
 • koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
 • kiire analüüsi ja seoste loomise võimega;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles (vähemalt B2).

​Sul on:

 • magistrikraad (soovitavalt majandus- või tervishoiualane);
 • teadmised Eesti tervishoiusüsteemi korraldusest ja toimimisest;

 • vähemalt kolmeaastane töökogemus tervishoiuvaldkonnas või avalikus sektoris ravikindlustuse, rahadnus- või finantsalal.

Meie pakume võimalust:

 • areneda, õppida ja kaasa rääkida Eesti elanikele üliolulises valdkonnas;

 • kujundada inimese vajadusest lähtuvaid lahendusi koos tippspetsialistidest koosnevapühendunud ja avatud meeskonnaga;

 • osaleda rahvusvahelises koostöös;

 • töötada kaasaegses tegevuspõhises kontoris.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Kandideerimiseks saada enda CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „TSAO nõunik“ hiljemalt 2. oktoobril 2018. a. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: agris.koppel@sm.ee või jaana.kivila@fin.ee.

Kuulutus PDF kujul.

Eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna nõunik (asenduskoht)

Sotsiaalministeerium ootab enda sekka eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna nõunikku.

Nõuniku ülesanne on Sotsiaalministeeriumi Euroopa Liidu (edaspidi EL) suunalise tegevuse nõustamine ja korraldamine sotsiaal- ja töövaldkonna küsimustes, sh.:

 • Eesti seisukohtade koostamise juhtimine EL õigusaktide ettepanekute jt. tegevuste kohta;
 • Sotsiaalministeeriumit puudutavate EL õigusaktide jt. dokumentide läbirääkimistes osalemine;
 • Sotsiaalministeeriumit puudutavate EL poliitika strateegiliste dokumentide koostamise juhtimine ja siseriiklike strateegiliste dokumentide kooskõla jälgimine Eesti EL poliitika põhisuundadega;
 • EL aruannete koostamise ja küsimustikele vastamise koordineerimine.

 

Oled oodatud kandideerima, kui oled: 

 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega;
 • hea pingetaluvusega
 • sihikindel ja süstemaatiline eesmärkide saavutamisel;
 • varasemalt tegelenud koordineerimise või projektijuhtimisega.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad);
 • väga head teadmised Euroopa Liidust, selle eesmärkidest ja institutsioonidest;
 • üldised teadmised riigi põhikorrast, kodanike õigustest ja vabadustest, avaliku halduse organisatsioonist ja avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;
 • suurepärane väljendusoskus eesti ja inglise keeles (C1).

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „EVO nõunik“ hiljemalt 25. septembril 2018. a. Ametikoht on eemaloleva ametniku asenduskoht. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261. Ametikoht asub Tallinnas.

Kuulutus pdf kujul.

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri)  e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 21. september 2018