Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

Digitaalvõimekuse arendamise osakonna nõunik

Nõuniku ülesanne on tagada andmekaitse ja andmehalduse valdkondade areng ning nõuete täitmine Sotsiaalministeeriumis, sh:

 • Tingimuste loomine tervikliku ja kooskõlalise õigusruumi tagamiseks, konsulteerides ja juhendades Sotsiaalministeeriumi ja valitsemisala spetsialiste andmekogude pidamisega seotud teemades;
 • Isikuandmete kaitse nõueteks vajalike tingimuste loomine ja arendamine ning töödeldavate isikuandmete kaitse tagamine Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas;
 • Tervise infosüsteemi eetikakomitee töö arendamine ja koordineerimine;
 • Eesti huvide esindamine isikuandmete kaitse ning andmehalduse õigusruumi ja selle rakenduspraktika kujundamisel rahvusvaheliselt ja EL-is.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 •  algatusvõimeline lahenduste pakkuja ja nende järjekindel elluviija;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
 • süsteemse ja analüütilise mõtlemisega;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku väljendusoskusega, sh õigusalase kirjaoskusega. 

Sul on: 

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigusteaduses);

 • väga head teadmised andmekogude pidamise ning isikuandmete kaitse õigusruumist ja selle rakendamisest;
 • projektide/töögruppide juhtimise kogemus;
 • kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, sh varasem kokkupuude arengukavade koostamise ning õigusloomega.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „DAO nõunik“ hiljemalt 27. veebruaril 2018. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1500 - 2260 eurot. Ametikoht asub Tallinnas ja on tähtajaline (eemal oleva töötaja asendamise ajaks).  Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261.

 Kuulutus PDF kujul.

 

Digitaalvõimekuse arendamise osakonna personaalmeditsiini projektijuht

Personaalmeditsiin on inimesekeskne tulevikusuundumus, mis aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese geeni-, keskkonna-, tervisekäitumise või terviseandmeid ning digitaalse otsusetoe abil pakkuda sihitud teenuseid.

Projektijuht koordineerib ministeeriumi haldusalas personaalmeditsiini arengut (eesmärgid, indikaatorid), juhib vastavaid väliskoostööprojekte, loob tingimused digilahenduste arendamiseks.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 •  algatusvõimeline lahenduste pakkuja ja nende järjekindel elluviija;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
 • süsteemse ja analüütilise mõtlemisega;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku väljendusoskusega, sh õigusalase kirjaoskusega. 

Sul on: 

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigus-, majandus- või meditsiiniteaduses);
 • arusaam Eesti tervishoiusüsteemi toimimise põhimõtetest;
 • projektide/töögruppide juhtimise kogemus;
 • kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, st hea arusaama riigi toimimisest ning väliskoostööprojektidest.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „Personaalmeditsiini projektijuht“ hiljemalt 5. märtsil 2018. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1500 - 2260 eurot. Ametikoht on eemaloleva ametniku asenduskoht. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9260. Ametikoht asub Tallinnas. 

 

Kuulutus PDF kujul.

 

Terviseala teadusnõunik

Otsime meeskonda kogemustega TERVISEALA TEADUSNÕUNIKKU.

Sinu põhiülesandeks terviseala teadusnõunikuna on nõustada ministeeriumi tervisevaldkonda teadus- ja arendustegevuse küsimustes, planeerida ning korraldada rahvusvahelist ja siseriiklikku teaduskoostööd.

Oled sobiv kandidaat, kui oled:

 • algatusvõimeline ja iseseisev;
 • oskuslik eesmärkide seadja ja nende tulemuslik täitja;

 • suurepärane suhtleja, kes ei pelga avalikku esinemist;

 • kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskusega.

Sul on:

 • soovitavalt doktorikraad või oled seda omandamas;
 • vähemalt 4-aastane analüütilise või teadustöö kogemus;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus;
 • projektide või töögruppide juhtimise kogemus;
 • soovitavalt teadmised teaduspoliitika ja teadusrahastuse süsteemist.

Meie pakume võimalust:

 • esindada Eestit rahvusvahelistes terviseala teaduskoostöö algatustes;
 • areneda, õppida ja kaasa rääkida riigile üliolulises valdkonnas;

 • paindlikku töökorraldust kaasaegses ja tegevuspõhises kontoris.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja märgusõnaga „terviseala teadusnõunik“ hiljemalt 18. veebruaril 2018. a e-posti aadressil personal@sm.ee. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1680 - 2520 eurot. Ametikohta toetatakse valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmist (RITA). Ametikoht asub Tallinnas. Täpsem info telefonil 626 9263 või 626 9732.

Kuulutus PDF kujul.

 

 

 

 

 

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 14. Veebruar 2018