Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) raames on Sotsiaalministeerium vastutav nelja meetme tegevuse eest:

 

2.4.1  Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine


2014 – 2020 saavad  SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla  ja TÜ Kliinikum taotleda toetust oma hoonete renoveerimise jätkamiseks.  Plaanis on kaasajastada vähemalt 12 raviüksust, sh  SA PER patoloogia korpuse üksused, psühhiaatriakliiniku raviüksused ja kiiritusravi palatiosakonnad ning SA TÜK lastekliinik, patoloogia labor, kiiritusravi ja sisehaiguste palatiüksused.

Otsus toetada Põhja-Eesti Regionaalhaiglal  ja TÜ Kliinikumi renoveerimist  lähtub  Rahvastiku tervise arengukavast 2009 -2020, mille rakendusplaanis toodud investeerimisprojektid on kinnitanud Vabariigi Valitsus. Eelarve: ERF toetuse summa on kokku  46 milj eurot, sellele lisandub toetuse saaja  omafinantseering 50%

 

2.4.2 Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused


Tegevuse eesmärk on luua või kaasajastada 35 esmatasandi tervisekeskust, kuhu oleks põhiteenustena koondunud perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemandaabi ja koduõenduse teenused. 2016 aasta I pooles oli avatud taotlusvoor, kus kohalikud omavalitsused,  üldarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad, haiglavõrgu arengukavasse kuuluv eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad ja  eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad, kellega koos samal taristul või kellele kuuluval taristul osutab tervishoiuteenust üldarstiabi osutaja said taotleda tervisekeskuse või selle teise tegevuskoha ehitamise ja rekonstrueerimise toetamist ERF-ist.  ERF toetuse summa on kokku  85 milj eurot, sellele lisandub toetuse saaja omafinantseering 25%.

Toetuse taotlemine toimub kahes etapis.  Esimese etapi taotluste põhjal koostas Sotsiaalministeerium investeeringute kava, mille Vabariigi Valitsus kinnitas 8.09.2016, kavasse kantud projektid said toetuse saamiseks esitada taotlused rakendusüksusele (Rahandusministeerium) kuni 08.03.2017. Kokku laekus 56 taotlust.

Infot tervisekeskuste kohta leiab Sotsiaalministeeriumi tervise alalehelt

2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

 

Meetme tegevuses toetatakse erihoolekande teenusekohtade loomist (sh peremajade ehitamist) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu.

Erihoolekandeasutuste kaasajastamiseks on perioodi 2014-2020 vahenditest ette nähtud Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust 47,6 miljonit eurot, millele lisandub vähemalt 8,4 miljonit eurot täiendavat finantseerimist. 2023. aastaks plaanitakse vähendada suurte ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenusekohti ja asendada need väiksemate, kuni 30-kohalistes teenuseüksustes olevate teenusekohtadega. Kokku planeeriti luua vähemalt 1400 kvaliteetset teenusekohta, sh asendada 1200 kohta ning toetada 200 uue kogukondliku teenusekoha loomist. Meetme tegevuse​ rakendusüksus on Rahandusministeerium.

Avatud taotlemine (2. taotlusvoor)

Toetatakse uute erihoolekande teenusekohtade taristu ehitamist, rekonstrueerimist, ostmist või renoveerimist ning seniste Valkla Kodu ja Viljandi haigla ööpäevaringse erihooldusteenuse üksuste reorganiseerimist. Kokku on planeeritud luua vähemalt 312 kvaliteetset teenusekohta, sealhulgas vähemalt 132 uut kohta.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) kaudu 11,8 miljoni euro ulatuses, millele lisandub täiendav finantseering vähemalt 15% ulatuses kogusummast. Planeeritud kogusumma on vähemalt 13,9 miljonit eurot, sh riiklik kaasfinantseering 0,9 miljonit eurot.

Taotlus koos juurdekuuluvate dokumentidega esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu: https://etoetus.struktuurifondid.ee

Investeeringute kava (1. taotlusvoor)

Vabariigi Valitsus kinnitas 12. jaanuaril 2017. a investeeringute kava, mille põhinimekirjas on 10 projekti seoses seniste suurte asutuste reorganiseerimisega ning 10 projekti uute kogukondlike teenusekohtade rajamiseks. Kokku on 20 projekti elluviimiseks planeeritud 35,8 miljonit eurot, millele lisandub 4,5 miljonit eurot omafinantseeringuna ja 3,6 miljonit eurot riikliku kaasfinantseeringuna. Skeemi alusel luuakse kokku 1312 teenusekohta.

Vajalikku infot võib lisaks leida ka www.struktuurifondid.ee kodulehel. Seal on leitavad ka perioodi 2014-2020 läbivad õigusaktid, millele meetme tegevuse määruses on viidatud.

2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

 

Meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks. 45 eluruumi kohandati katseprojekti raames, kus toetuse saajaks oli Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja partneriks Tallinna Linnavalitsus. Vähemalt 1955 eluruumi kohandatakse põhiprojekti raames ajavahemikus 2018 - 2023. Toetuse taotlejaks on kohalikud omavalitsused, et nad saaksid toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenuse. Põhiprojekti Euroopa Liidu toetuse eelarve on 10 miljonit eurot, mis moodustab kogu toetusest 85%, sellele lisandub kohaliku omavalitsuse omaosalus vähemalt 15%.

Toetatavaks tegevuseks on eluruumi kohandamine liikuvuse (sh sissepääsu kohandamine, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee kohandamine ning hoone, selle territooriumile sissepääsu ja piirde kohandamine), personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks.

Materjalid:

Sotsiaalministeeriumi 19. ja 20.06.2017 ettekanne:  Meetme tegevus „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Tallinna LV 19. ja 20.06.2017 ettekanne: Kodude kohandamise pilootprojekti rakendamisest Tallinnas

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 19. ja 20.06.2017 ettekanne: Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine. Pilootprojekt.

Määrus

Määruse seletuskiri

Määruse eelnõu kooskõlastustabel

Määruse  lisa 1: Meetme tegevuse „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ standardiseeritud ühikuhinnad

Määruse lisa 2: Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

 

Katseprojekt (lõppenud)

 

Katseprojektis toetati 45 inimese kodu kohandamist  ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta oli kuni 4500 eurot. Täpsem info on kättesaadav Tallinna teenuste veebist http://www.tallinn.ee/est/Kodukohanduse-pilootprojekt-2.

Katseprojekti toetuse andmise tingimused ning selle lisad:

 

Viimati uuendatud: 28. Veebruar 2018