ESF avatud taotlusvoorud

 

Meetmes 3.2  planeeritud avatud  taotlusvoorud tegevuses „Madala kvalifikatsiooniga inimeste ja tööturu riskirühmade hõivevalmiduse tõstmisele suunatud tegevuste toetamine“

 Meetme määrus

Avatud taotlusvooru kogueelarve: 29 milj eurot,  planeeritud projektides osalejate arv:  10 000 inimest. 

Taotlejad: KOV-id, MTÜ-d, äriühingud

Toetatakse projekte, mille eesmärk on:  

  • mittetöötavate ja mitteõppivate esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine
  • pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine

Noorteprojektidele saab toetust taotleda jooksvalt alates 01.12.2015.   Pikaajalistele töötute projektidele on samuti avatud taotlemine alates 22.08.2016. Mõlema vooru kohta saate rohkem infot  siit

Rohkem infot taotlemise kohta leiate SA Innove kodulehelt 


Meetmes  2.1  planeeritud avatud taotlusvoorud tegevuses “Lapsehoiu kvaliteedi suurendamine  ja uute lapsehoiukohtade loomise ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”

Meetme määrus

Avatud taotlusvoorude kogueelarve: 6,5 milj eurot,  planeeritud on luua 1200 hoiukohta. Taotlusvoore on planeeritud perioodi jooksul kaks, esimene taotlusvoor toimus 2015. aastal, järgmine on planeeritud 2017. aastal.

Taotlejad: KOV-id

ESF toetuse abil loodavad lapsehoiukohad peavad aitama lapsevanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata ning lühendama kohalike omavalitsuste lasteaiajärjekordi. Avatud taotlusvoorus saab toetust taotleda:

  • uute lapsehoiuteenuse kohtade pakkumiseks  0-7 (k.a) -aastastele lastele;
  • uute koolieelses lasteasutuses kohtade pakkumiseks 0-7 (k.a) -aastastele lastele;
  • uute koolieelses eralasteasutuses kohtade pakkumiseks  0-7 (k.a) -aastastele lastele.

Lapsehoiukohtade loomiseks saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, kes võivad teenust pakkuda ise, teha koostööd teiste omavalitsustega või ka erasektoriga, sellisel juhul tuleb kindlasti korraldada hange. Projekti aluseks peab olema piirkondlik analüüs hoiukohtade vajaduse kohta.

Toetust saab maksimaalselt 85% ulatuses projekti abikõlblikest kuludes, milleks on  hoidjate või õpetajate palgakulu  (palga piirmäär kehtestatakse  avatud taotlusvooru määruses)  ja teenuse pakkumisega  kaasnevad muud kulud, mis hüvitatakse lihtsustatud skeemi alusel. See tähendab, et lisaks tõestatud  palgakulule makstakse  projektile muude  teenuse pakkumisega kaasnevate kulude katteks  automaatselt 40% palgakulust, neid kulusid eraldi kuludokumentidega tõestama ei pea.

Taotleja peab tagama omafinantseeringu minimaalselt 15% projekti abikõlblikest kuludest. Lapsehoiukoha eest võib kohalik omavalitsus võtta lapsevanemalt kuni 20% alampalga suuruses tasu, millega on võimalik katta toetuse saamisel omafinantseeringu vajadus.

12.10.2015. Sotsiaalfondi toel luuakse 604 uut lapsehoiukohta üle Eesti.

 

Meetmes 2.2 on planeeritud avatud taotlusvoorud tegevuses „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“

Meetme määrus  (Määrus koos kõigi lisadega on leitav Riigi Teatajas)

Seletuskiri

Avatud taotlusvoorude kogueelarve: 30 miljonit eurot,  toetatakse vähemalt 6225 erivajadusega või hoolduskoormusega inimesele teenuste pakkumist.

Taotlejad:  kohaliku omavalitsuse üksus või maakondlik omavalitsuste liit.Taotlusvoorud on  suunatud  kohalike omavalitsuste hoolekandeteenuste arendamisele ja pakkumisele

Toetatakse projekte, mille eesmärk on:

  • tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine 
  • tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Meetme raames on perioodi 2014 – 2020 planeeritud neli avatud taotlusvooru. Esimene  taotlusvoor oli avatud 2016. aasta  1. august -  31.oktoober.

Esimeses vooru raames rahastatakse koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiuteenuse ja intervallhooldusteenuse arendamist ja osutamist 5,3 miljoni euro ulatuses. Teise vooru raames rahastatakse sotsiaaltransporditeenust 8 miljoni euro ulatuses, kolmandas  innovaatiliste sotsiaalteenuste ideede väljatöötamist ning piloteerimist 5 miljoni euro ulatuses ja neljandas voorus sotsiaalteenuseid peale haldusreformi 10 miljoni euro ulatuses. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiate siit.

Ülejäänud taotlusvoorud toimuvad alates 2017. aastast.

 

 

Viimati uuendatud: 20. Jaanuar 2017